Årsstämmor


Handlingar inför Årsstämman 8 maj 2018:

Inbjudan till Årsstämma.pdf
Fullmaktsformulär.pdf
Bilaga A – optionsvillkor.pdf
Årsredovisning 2017 samt revisionsberättelse.pdf

Kommuniké från Årsstämman 25 april 2017:

Inission_Kommunike Årsstämma_Konstituerande styrelsemöte_2017-04-25.pdf
Inission AB (publ) Årsredovisning och Revisionsberättelse 2016.pdf

Kommuniké från årsstämman den 27 april 2016:

Inission_kommunike_2016-04-28.pdf
Revisionsberättelse för 2015
Årsredovisning 2015.pdf

Kallelse till bolagsstämma sker genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats, inom sådan tid
som följer av aktiebolagslagen (2005:551).