Årsstämmor


Nästa ordinarie bolagsstämma hålls  den 27 april kl 17, Lantvärnsgatan 4, Karlstad

Kallelsen_version 2.pdf

Fullmaktsformular
.pdf
Villkor för teckningsoptioner.pdf
Revisionsberättelse för 2015
Årsredovisning 2015.pdf

Kallelse till bolagsstämma sker genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats, inom sådan tid
som följer av aktiebolagslagen (2005:551).