Årsstämmor


Årsstämma 2017

Tid: tisdagen den 25 april 2017, kl. 17:00
Plats: Lantvärnsgatan 4, Karlstad.
Registreringen påbörjas kl. 16:15. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 april 2017, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 19 april 2017. Anmälan görs till elisabeth.wikman@inission.com.

Dokument:
Kallelse & information till aktieägare 2017.pdf
Fullmaktsformulär.pdf
Inissions Bolagsordning.pdf

Kommuniké från årsstämman den 27 april 2016:
Inission_kommunike_2016-04-28.pdf

Revisionsberättelse för 2015
Årsredovisning 2015.pdf

Kallelse till bolagsstämma sker genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets webbplats, inom sådan tid
som följer av aktiebolagslagen (2005:551).